Lista organizacji przed 1914 Warszawa

Z MediWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

za: NASZ ROK kalendarz na rok 1914 wydany przy udziale wybitnych sił literackich i zawodowych pisarzy pod redakcyą Stanisława Sierosławskiego.


Instytucye naukowe, artystyczne, społeczne i kulturalne.

Stowarzyszenia i instytucye naukowe:

Towarzystwo Naukowe, Kaliksta 9

Towarzystwo Lekarskie, Niecała 7

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, K r.-Przedm . 66

Kasa Pomocy im. J. Mianowskiego, Niecała 7

Towarzystwo opieki nad pamiątkami i zabytkami historycznemi, Stare Miasto 22

Towarzystwo miłośników historyi, Bracka 5

Tow. kursów naukowych, Włodzimierska 3

Polskie Tow. krajoznawcze, Jerozolimska 29

Tow. popierania pracy społecznej, Marszałkowska 138

Stowarzyszenie techników Włodzimierska 5

Związek umysłowy pracujących Polek, ul. Hoża 35

Tow. Biblioteki publicznej, Rysia 1

Bibljoteki:

Bibljot. publiczna przy Uniw . Warsz

Bibliot. przyordynacyi hr. Zamoyskich, Żabia 4

Biblioteka hr. Krasińskich, Krak.-Przedm 5.

Bibljoteka hr. Przeździeckich, Foksal 12

Bibljoteka Tow. Lekarskiego, Niecała 7

Bibljoteka publiczna, Rysia 1

Bibljoteka Tow. hygienicznego, Kr.-Przedm . 66

Bibljoteka Tow . Pop. Przem. i Handlu Król. Polskiego, Kr.-Przed. 66

Bibljoteka Stow. Techników , Włodzimierska 5

Towarzystwo Czytelń m. Warszawy, Komitet: Kopernika 11, oddziały: Czytelnia dla młodzieży, Wspólna 12.—Czytelnia Nowego Brudna. — Czytelnia Praska, Targowa 35.—Czytelnia Wolska I, Chłodna 54. — Czytelnia Wolska II, szosa Wolska 253.

Stowarzyszenia artystyczne:

Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Króles. Polskiem , Królewska 17A

Warsz. Tow. Artystyczne, Trębacka 10

Warsz. Tow. Muzyczne, Nowo-Sienna 2

Stow. śpiew. „Lutnia", Moniuszki 5

Filharmonia Warsz., Moniuszki 5

Polskie Tow. Dramatyczne, Erywańska 14

Tow. miłośników śpiewu chóralnego, Foksal 18

Warsz. Tow. Muzyków, Chmielna 30

„Orfeon“ Tow. śpiew., Żórawia 2.

Stowarzyszenia zawodowe:

Kasa przezorności i pomocy dla kobiet utrzym. się z pracy fizyczn., Nowy Świat 44

Kasa pożyczk. dla nauczycielek i bon, Kr.-Przedm . 62

Kasa lecznic.-posag.-pogrzebow ą dla kobiet, prac. sam odzielnie, N. Świat 44

Polski związek zawodowy garbarzy, Smocza 28

Polski związek ogrodniczy, Złota 7

Stow. chrześc. oficyal. handl.-przemysł., Koszykowa 9.

Stowarz. kupców polskich, Szkolna 10

Stow. nauczyciel, polskiego, Al. Jerozolim ska 29

Stow. Techników , W łodzimierska 5

Stow. robotników chrześc , Kaliksta 5

Stow. akuszerek w Król. Polskiem, Nowy Świat 4

Stow. wzaj. pomocy prac. _ handl. i przemysł, m. Warszawy, Śliska 9

Stow. lekarzy, Widok 23

Stow. emeryt, pracown. pryw ., Jerozolim ska 76

Stow. majstrów meblarzy, Senatorska 29

Stow. właścicieli nieruchomości m. Warszawy, Miodowa 3

Stow. właścicieli sklepów mydlarskich, Krakow. Przedm.14

Stow. wzaj. pomocy prac. handl. wyznania mojżesz. m. Warszawy, Elektoralna 3

Stow . artystów i artystek i prac. Teatrów rząd., Nowo-Senatorska 6

Stow. kobiet, pracujących w przemyśle, handlu i biurowości, Hortensya 5

Tow. literatów i dziennikarzy polskich, Bracka 5

W arszaws. Biuro pośred. pracy, Jerozolim ska 47

Tow. kolonii letnich dla kobiet p racujących, Chmielna 56

Związek chrześc. rękodz. „Dźwignia", Chmielna 12, m. 30

Związek polski nauczycielski, Sienna 3

Związek buchalterów , Żórawia 9

Związek rzeźników chrześ., Grzybowska 43

Związek budowlany, Erywańska 16

Związek kupców m. W arszaw y Miodowa 17

Związek stróżów , Nowogrodzka 27

Związek zawód. prac. cukierniczych, Wielka 33

Związek zawód, robotn. przemys. Mącznego i piekarskiego, Wolska 14

Związek roboczy Giełdowy Warsz., Kr. Przedm . 9

Związek zawód. prac. pryw . instyt. bankowych w Króles. Pols., Marszałkowska 141

Związek zawód, pracownic igły, Warecka 14

Związek posłańców , Nowogrodzka 28

Związek zaw. warsz. szewców i kamaszników, W spólna 15

Związek rzemieślników chrześcian w Królestwie Polskiem , Nowy Świat 19

Towarzystwa Rolnicze

Centralne Tow. Rolnicze, Erywańska 16, Oddziały w liczbie 31 rozsiane są po całym Królestwie

Ziemiańskie Tow. melioracyjne, Al. Jerozolim ska 30

Ziemiańskie Towarzystwo budowlane, Al. Jerozolimska, 30

Warsz. Towarzys. Meljoracyjne, Jerozolimska 80.

Towarzystwa sportowe:

Tow. wyścigów konnych, Kr. Przedm. 22

Warsz. Koło Sportowe, Królewska 23

Tow. Automobilistów Króles. Polskiego

Warsz. Tow. Wioślarskie, Foksal 19

Warsz. Tow . Cyklistów, Dynasy, Oboźna 1/3

Warszawskie Tow. Łyżwiarskie, Dolina Szwajcarska, Szopena 5

Towarz. zwolenników gry szachowej, Graniczna 8

Warsz. Oddział Ces. Tow. prawidłowego myśliwstwa, N. Świat 35

Klub wioślarek, Żórawia 25.

Instytucje finansowe:

Towarzystwa Kredytowe Ziemskie:

Dyrekcya główna, Warszawa, Erywańska 1.— Dyrekcye szczegółowe: w Lublinie, Łomży, Suwałkach, Siedlcach, Kaliszu, Kielcach, Piotrkowie, Płocku, Radomiu.

Towarzystwa Kredytowe Miejskie;

Warszawa, Włodzimierska 23 (…)

Banki i instytucye Kredytowe:

(...) Bank Towarzystw Współdzielczych, K r.-Przedm . 19 (…)

I-sze Tow. Wzaj. K redytu, Moniuszki 1. —II-gie, Włodzimierska 17. — III-cie Erywańska 4.— IV-te Królewska 41. — V-te Marszałkowska 152.—

Warsz. Kupieckie Tow. Wzaj. Kredytu, Długa 23/—II Kup. Tow. Wzaj. Kredytu, Nalewki 2 (Passaż Simonsa).

Tow. Przem . Wzaj. Kredytu, Nowo - Senatorska 12

Handlowo Przem. Tow. Wzaj. Kredytu, Marszałkowska 151

Tow. Wzaj. Kred. Przem. Budowl. gub. warsz., Chmielna 17

Warszawska Kasa Kredytowa, Włodzimierska

Warszawska Kasa Przemysłowa, Ś-to Krzyska 6.

Bank asekuracyjny, Ś-to Krzyska 17.

I Warsz. Tow Pożyczk.-Oszczędn., PI. Warecki (dom własny).—Il-gie—Hr. Berga 3. — Ill-ie—Orla 4.—IV — Nowolipki 4.—V -te—Mazowiecka 1

Powązk. Tow. Pożyczk.-Oszczędn.. Dzika 46

Tow. Poż.-Oszczęd. „Pomoc Wspólna", Bracka 17

Prags.-Warsz. Tow. Poż.-Oszczęd., Wileńska 13

Tow. Poż. Oszczęd. Przem. i drobn. kupców, Grzybow ska 17

Nowe Warsz. Tow. Poż.-Oszczędn., Marszałkowska 104

Warsz. Przem. Tow. Poż.-Oszczęd., Marszałk. 148

Praskie Tow. Poż.-Oszczęd., Praga, Targowa 33

Mokotowskie Towarz. Poż.-Oszczędn., Plac Zbawiciela

Wolskie Tow. Poż.-Oszczęd., Wola.

Kasa Poż. Przemysł. Warszawskich, Zgoda 7

Warsz. Kasa Pożyczk.-Oszczęd., Jasna 6. — II P raska Kasa Poż.-Oszczęd., Targow a 32

Tow.. Poż.-Oszczęd. „Jedność", Zgoda 8

Tow. P oż.-O szczęd., „W spółdzielczość", Zielna9

Tow. Poż.-Oszczęd. ,.Kredyt Warszaw ski", Nowogrodzka41

Tow. Poż.-O szczędn. „Zgoda”,PI Warecki 1

Kasy Zawodowe Pożycz- Oszczędn.

Kasa Zapom .-Oszczęd. dla pracujących w tramwajach elektr.

Kasa Poż.-Oszczęd. lekarzy, Niecała 7

Kasa Poż.-Oszczęd. rolników i ogrodników, Erywańska 16

Kasa Oszcz.-Zapom. dla nauczycieli i nauczycielek pryw. wyzn. Chrześcijańskiego, Al. Jerozolimska 29

Kasa dla nauczycieli i nauczycielek ludowych,. Zgoda 8

Kasa Zalicz.-Wkład. emer. Warsz., Kr.-Przedm . 38

Kasa Zaliczk.-Wkład, dla osób pracujących na polu budowl., Foksal 12

Kasa pomocy dla kobiet prac. „Pomoc Własna", Bracka 17

Kasa Pożycz.- Oszczędn. „Wspólna Praca", Szpitalna 10

Kasa Poż.-Oszczędnościowa rzemieślników chrześcian, Nowy Świat 19.

Stowarz. Zawodowe Wzaj. Pomocy i Kasy przezorności:

Tow. wzaj. pomocy pracowników rolnych, Erywańska 6

Tow. wzaj. pomocy pracowników handl. i przem. chrześc., z kasą przezorności, Śliska 9

Kasa pomocy lekarzy oraz wdów i sierot po nich pozostałych, Niecała 7

Kasa adwokatów przysięgłych, PI. Krasińskich

Stowarzyszenie prac. gorzelniczych Królestwa Polskiego, Podwale 4

Kasa przezorności i pomocy dla literatów i dziennikarzy, N.-Świat 41

Kasa wsparć dla biednych farmaceutów, oraz ich wdów i sierot, Długa 16

Warsz. Kasa przezorności i pomocy dla fotografów, Erywańska 3

Tow. wzaj. pomocy komiwojażerów, Leszno 14

Tow. wzajem. pomocy „Farmacya", Warecka 9

Kasa przezorności i pomocy pracujących na polu technicznem, Wielka 27

Kasa samopomocy i przezorności dla kobiet pracujących fizycznie, N.-Świat 37

Kasa przezorności i pomocy warsz. pracowników księgarskich, Warecka 9. Kasa wzaj. pomocy dentystów warszawskich.

Stowarzyszenie w zajemnej pomocy pracowników handlowych wyznania mojżeszowego, Elektoralna 3

Stowarzyszenia emerytalne;

Stowarzyszenie emerytalne pracowników prywatnych w Królestw ie Polskiem, Podwale 4

Kasa przezorności dla robotników stałych kolei Warszaw.- Wied., Nowogrodzka 48.

Kasy pogrzebowe:

Kasa pogrzebowa przy Towarz. pracowników handlowych i przemysł., Śliska 9

Kasa leczn.-posag.-pogrzebowa dla kobiet pracujących samodzielnie, N.- Świat 37

Kasa pogrzebowa przy kasie zaliczkowo-wkładowej emerytów warszawskich, Kr.-Przed. 38

Kasa pogrzebowa przy związku posłańców, Nowogrodzka 28

III-cia Warszaw. kasa pogrzebowa, Jerozolimska 41

Kasa pogrzebowa powiatu warszawskiego, Marszałk. 148

Kasa pogrzebowa zarządu miejskiego, Senatorska 11

Praska kasa pomocy na przypadek śmierci, Targowa 33.

Lecznice, zakłady dobroczynne i humanitarne

Pogotowie ratunkowe, Leszno 52, telefon 369.

Szpitale.

Dzieciątka Jezus, Żelazna 4. Filia, Złota 7,4

Ś-go Ducha, Elektoralna 12

Ś-go Rocha, Kr.- Przedmieście 24

Ś-go Stanisława, Wolska 35

Przemienienia Pańskiego, Praga, Panieńska 10

Ś-go Łazarza, Książęca 2

Starozakonnych, Dworska (na Czystem )

Dla dzieci, Kopernika 43

Ewangelicki, Karmelicka 10

Wolski, Wolska 4

Dla dzieci wyzn. mojżeszowego im. Bersohnów i Baumanów, Śliska 5

Instytut oftalmiczny, Smolna 8

Ś-go Jana Bożego, dla umysłowo chorych, Bonifraterska 12

Dla obłąkanych w Tworkach, przez Pruszków st. dr. żel. Warsz.-Wied.

Szpital fundacyi K. Szlenkierów , ul. Karolkowa.

Przytułki położnicze

Instytut położniczy przy szpitalu Dzieciątka Jezus, Żelazna 4

Przytułek Św. Zofii, Żelazna 88

Przytułek N° 3, Bednarska 23

Przytułek N° 4, Targowa 34

Przytułek N° 5 i 6, Lipowa 6

Przytułek położniczy, utrzymywany przez Warsz. gm. Starozakonnych, Pokorna 12.J

Szpitale i zakłady lecznicze prywatne

Sanatoryum Tow . pielęgn. Chorych pod wezwaniem Ś-go Józefa, Hoża 80

(...)

Schroniska płatne dla kobiet;

„Ognisko", Piękna 28

„Dom Św. Jadwigi", Chmielna

„Ognisko Domowe", Boduena 1

„Ognisko Domowe", Mazowiecka 11

„Schronienie dla nauczycielek", Sienna 3

„Ognisko Domowe dla pracujących umysłowo", Jerozolimska 21

„Ognisko szwajcarskie", Jerozolimska 51

„Schronienie czasowe Ś-ej Anny" (Tow. Ochr. Kob.), Mazowiecka 11

„Schronienie czasowe dla ewangeliczek" Erywańska 4

„Ognisko domowe dla ewangeliczek", Erywańska 4.

Schronienia i przytułki dla starców i kalek

Dom schronienia Ś-go Ducha i N. Maryi Panny dla starców, Przyrynek 4

Przytułek w Górze Kalwaryi

Sale zarobkowe im. Staszyca, Wolska 4

Główny przytułek dla starców i kalek W. T. D., Krak.-Przedmieście 62

Przytułek dla starszych szwaczek, Włodzimierska 9

Przytułek p. n. „Betanja", Chmielna 112/114

Przytułek Ś-go Stanisława Kostki dla starców płci obojga, Dzielna 39

Przytułek dla niedołężnych rzemieślników i robotników fabrycznych, Młynarska 20

Przytułek dla wychodzących ze szpitali, Dzielna 67

Schronienie dla nieuleczalnych paralityków im. T. Sobańskiego, Nowowiejska 32

Schronienie Św. Władysława dla paralityków, Belwederska 4

„Przytulisko", schronienie dla starców , Wilcza 7

„Dźwignia" schronienie dla biednych, Szczygla 3/5

Schronisko dla kobiet bezdomnych, Drewniana 7

Przytułek dla chorych nieuleczalnych rakowatych (kobiet i dziewczynek w „Królikarni"—Mokotów)

Przytułek Ś-go Wincentego a Paulo, Ordynacka 4

Przytułek dla sług Św. Zyty, Bednarska 31

Dom starców i kalek zboru ewangel.-reform ., Leszno 20

Dom starców i sierot wyzn. ewang.-augsb., Nowo-Żytnia 36

Przytułek dla biednych poddanych austro-węgier., Inżynierska róg Małej (Praga)

Główny dom schronienia starców , sierot i paralityków starozakonnych, Wolska 18

Przytułki dla sierot. Główny przytułek dla sierot lub półsierot pod zarządem W . T. D. im. St. Jachowicza, Freta 10

Kolonia Drewnica

Internat dla uczących się rzemiosł, Freta 10

Zakłady dla sierot dziewcząt. Główny: Rakowiecka 112. Oddziały: l),Sierocin w Żbikowie, 2) Opieki, Ś-go Józefa, K opernika 34, 3) Ś -tej Rodziny, Okólnik 7, 4) Ś-go , Antoniego, Czerniakowska 49 5) Ś-ei Zofii, PI. Św. Aleksandra 13. 6) Ś-ej Zyty, Kr.-P rzedmieście 38

Instytut moralnej poprawy dzieci w Mokotowie, Nowo-Aleksandryjska 69

Dom Opieki, Piękna 9

Dom sierot po robotnikach, Litewska 14

Dom pracy dla chłopców małoletnich im. Mańkowskich, Wileńska.

Dom pracy dla ubogich dziewcząt Powiśla

Zakład dla biednych dziewcząt M. B. Loretańskiej w Wilanowie

Przytułek dla dziewcząt nieletnich w Czerniakowie

Dom sierot wyznania ewangelickiego, Nowo-Żytnia 36

Dom sierot dla dzieci umysłowo nierozwiniętych, Nowo-Żytnia 36

Schronisko „Dzieci Maryi" dla sierot, Warecka 10

Przytułek dla dzieci „Rodziny N. M. P .“, Żelazna 97

Przytułek dla sierot zboru ewangelic.-reform., Leszno 20

Dom schronienia sierot żydowskich, Wolska 18

Towarz. „Gniazd Sierocych", Miodowa 3

Warsztaty im. Św. Antoniego, Młynarska.

Zakłady poprawcze dla przestępców małoletnich. Osada dla chłopców w Studzieńcu

Osada dla dziewcząt w Puszczy.

Ochrony

Warszawa liczy 43 ochrony, utrzymywane przez Warsz. Tow. Dobroczynności, oraz 20 ochron, utrzymywanych przez Tow. Opieki nad dziećmi. Ochrony te rozrzucone są po całej Warszawie, stosownie do potrzeb danych dzielnic. Prócz tego, Tow. Przytulisko niedoli dziecięcej utrzymuje dwie ochrony: Czerniakowska 114 i Żórawia 40. Gmina Ewang.-augsb. utrzymuje dwie ochrony przy ul. Erywariskiej 4 i N.-Żytniej 36

Gmina żydow ska,utrzymuje 3 ochrony, przy ulicy Śliskiej 28, Grzybowskiej 26, Gęsiej 43.

Żłobki

Dla dzieci od lat 2—4 przy ul.: Leszno 88, Kopernika 37, Dzielnej 32, Siennej 83 i Górczewskiej 11.

Sale zajęć.

Warsz. Towarz. Dobr. utrzymuje 25 szwalni dla dziewcząt w różnych dzielnicach miasta oraz 16-cie sal zajęć ręcznych dla chłopców

Szwalnie gminy ewangelickoaugsburskiej, Erywańska 4

Warsztaty zajęć i nauki rzemiosł dla chłopców i dziewcząt, Grzybowska 29, Śliska 28

Ogrody dla dzieci im. W. E. Rau’a, Hoża 23.—Ogrody mieszczą się: w ogrodzie Saskim; przy Al. Ujazdowskiej, przy ul. Żelaznej, przy ulicy Czerniakowskiejm108; przy ul. Spokojnej, przy kościele Św. Floryana na Pradze, przy ul. Moniuszki, przy ul. Kościelnej za rog. Wolską

Instytut hygieny dziecięcej im. bar. de Lenvala, oraz „Kropla Mleka", Litewska 16.

Przytułki noclegowe i domy zarobkowe

Tow. przytułk. nocleg, oraz domów zarobkowych, Podwale 27

Przytułki; ul. Petersbursk a 9, Czerniakowska 89, Plac Broni, Bonifraterska 14.

Domy zarobkowe: przy ul. Petersburskiej, Czerniakowskiej i Placu Broni.

Tanie kuchnie

Utrzymywane przez W . T. D.: Podwale 22, Oboźna 9, Wspólna 49, T argow a 32, rogatki Wolskie, Petersbursk a 9, Czerniakowska 89, Wronia 14, Dzika 60a

Utrzym. przez Tow. Przyt. Nocleg, i Domów Zarobk.: przy rog. Wolskiej, ul. Petersburskiej, Czerniakowskiej, Dunaju Szerokim , Pl. Witkowskiego, Pl. Grzybowskim i przy Placu Broni.

„Posiłek" utrzymywane przez gminę ewang.-augsb.: Erywańska 4, Smocza 43, Wolska 40, Solec 59.

Tanie kąpiele

utrzymywane przez Warsz. Tow. Dobroczyn., mieszczą się: „Janina" ul. Stawki róg Dzikiej, im. „Chałubińskiego", ul. Petersburska 5.

Czytelnie bezpłatne

W. T. D. mieszczą się: I—Piwna 11, II—Kopernika 32/34, III — Wileńska 25, IV — Mostowa 16, V—Górczewska 11, VI— Wolska 5, VII — Leszczyńska 16, V III—Jerozolimska 137, IX — Czerniakowska 83, X — Ciepła 10, XI — Piwna 11, XII — Leszczyńska 16, XIII—Stawki 24, XIV—Żelazna 45, XV—Marszałkowska 12, XVI—Dzielna 67, XVII — Jerozolim ska 137, XVIII—Burakowska 4, X IX —Radzymińska 28, XX —Wileńska 25, XXI— Górczewska 11, .XXII—Marszałkowska 12, X X III—Żelazna 45.

Tow. Czytelni m. Warszawy: Wspólna 26, Chłodna 54, Wilanowska 24, Targow a 35.

Kasy groszowe i pożyczkowooszcządnościowe.

Kasa pożyczkowa dla niezam. rzemieśln. i kupców i t. p. główna Krakowskie - Przedmieście 62, — oddziały: 1) dla nauczycielek i bon, Senatorska 11; 2) dla rzemieślników, Leszno 45; 3) Wspólna 40; 4) Targowa 43.

Towarzystwa dobroczynne.

Warsz. Tow. Dobroczynności, Krak.-Przedmieście 62

Tow. Opieki nad dziećmi, Piękna 21

Tow. Doraźnej pomocy lekarskiej, Leszno 52

Tow. opieki nad chorym i poszpitaln. Pod wezwaniem Ś-go Antoniego, Włodzimierska 16

Tow. opieki nad nerwowo i umysłowo chorymi, Wielka 17

Towarz. opieki nad nieuleczalnie chorymi, Hoża 42

Instytucya tanich mieszkań im. Hipolita i Ludwiki Wawelbergów, Górczewska 11

Tow. opieki nad dziećmi więźniów i pozbawionem i opieki, Erywańska 10, m. 11

Biuro informacyi o nędzy wyjątkowej, Tamka 35

Chrześ. Tow. O chrony Kobiet, Mazowiecka 11

Tow. Opieki nad ubogiemi matkami oraz ich dziećmi, Hoża 76

Tow. Kolonii Letnich, Ś-to K rzyska 25

Schronienie nauczycielek, Sienna 3

Zgrom. Sióstr miłosierdzia „Św. Kazimierza", Tamka 35

Zakład Ś-tej Marty, Nowy Świat 49

Zakład N. M. Panny „Magdalenki", dla kobiet upadłych, Żytnia 9

Tow. pielęgnowania chorych pod wezwaniem Sw. Józefa, Hoża 74

Tow. osad rolnych i przytułk. nocleg., Królew ska 33

Tow. Kolonii letnich dla kobiet pracujących, Warecka 15

Ognisko szwajcarskie, Jerozolimska 51

Warsz. Zarząd Okręg. Tow. ratow. tonących, Nowy Świat 49

Tow. opieki nad naucz. i guwern. pochodzenia franc., Warecka 15

Tow. opieki nad nerwowo i umysłowo chorym i żydami, Franciszkańska 10

Towarz. opieki nad wychodźcami, Erywańska 6

Instytucya jałmużn. arcybr. nieust. adoracyi Przen. Sakramentu, Nowe Miasto 2

Towar. „Bratnia Pomoc" dla żydów, Leszno 6

Żydowskie Tow. Ochrony Kobiet, Twarda 6

Tow. pomocy dla biednych poddanych austro - węgier., Jerozolimska 23.

Czesko-Słowackie Stowarzyszenie dobroczynności, „Beseda", ul. Długa 29

Towarzystw o poddanych niemieckich dla w spomagania rodaków, Miodowa 4

Warszawskie biuro informacyjne dla emigrantów żydów, Graniczna 10/ 12.